▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE
zdjęcie budynku kompleksu od strony parkingu

OGŁOSZENIE Nr 02/2019

 

Dyrektor Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie w dniu 25 czerwca 2019 roku ogłasza:

 

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę pomieszczeń Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie celem prowadzenia działalności – Kawiarnia-Bar na okres do 3 lat

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI:
 1. Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy Kawiarnia-Bar o łącznej powierzchni użytkowej 216,38 m². Lokal składa się z pomieszczeń: bar o pow. użytkowej 152,18 m², magazyn żywności o pow. użytkowej 13,64 m², zmywalnia o pow. użytkowej 7,00 m², przygotowalnia (kuchnia) o pow. użytkowej 27,18 m², komunikacja o pow. użytkowej 11,46m², WC o pow. użytkowej 4,92 m².
 2. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w sprzęt i meble niezbędne do prowadzenia kawiarni/baru.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie KRR Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie przy ul. Łąkowej 1 , 14-500 Braniewo
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne posiadające aktualny wydruk z CEIDG lub KRS  o prowadzeniu działalności  gospodarczej zgodnej z przedmiotem dzierżawy.
 4. Wadium w wysokości 1000,00 złotych brutto należy wpłacić do dnia 04 lipca 2019 roku na rachunek bankowy nr 29 8313 0009 0036 9820 2000 0010. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek KRR Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie.
 5. Cena wywoławcza (minimalna stawka za czynsz netto) wynosi – 4,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
 6. Do wylicytowanej kwoty czynszu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą
  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz.2174 z późn. zmianami) oraz podatek od nieruchomości w wys. obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa.
 7. Postąpienie w przetargu o 1,00 zł.
 8. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.
 9. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości, oryginał dowodu wpłaty wadium oraz złożyć pisemne oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, a także okazać aktualny wydruk z CEIDG lub KRS o prowadzeniu działalności  gospodarczej zgodnej z przedmiotem dzierżawy.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet opłaty czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich wskazane w oświadczeniu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnie - bar w terminie określonym w dziale III pkt. 4 ogłoszenia.
 11. Kryterium wyboru dzierżawcy jest cena.
 12. Przetarg odbywa się w drodze publicznej licytacji uczestników dopuszczonych do przetargu.
 13. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Dyrektora KRR Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia   w Braniewie.

 

 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Oprócz czynszu miesięcznego Dzierżawca będzie ponosić następujące koszty eksploatacji:
 1. energia elektryczna zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg średniej ceny KWh wynikającej z faktur dostawcy energii elektrycznej),
 2. energia elektryczna nie objęta wskazaniem licznika - w ilości 100 KWh miesięcznie -cena jw.,
 3. energia cieplna wg kalkulacji stawek za 1 m² powierzchni użytkowej wynikających z faktur Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Braniewie wystawionych na Wydzierżawiającego płatnych w okresie grzewczym tj. od m-ca października bieżącego roku do  m-ca kwietnia  roku następnego,
 4. ciepła woda w ilości 4 m³ - miesięcznie (wg ceny ustalonej przez MPEC w Braniewie),
 5. zimna woda w ilości 7 m³- miesięcznie (wg ceny ustalonej przez Wodociągi Miejskie w Braniewie),
 6. ścieki w ilości 11 m³ miesięcznie (wg aktualnej ceny ustalonej przez Wodociągi Miejskie  w Braniewie),
 7. za środki czystości będące na wyposażeniu łazienek i dotyczące utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych,  z których będzie korzystać Dzierżawca i klienci kawiarni/baru  –  70,00 zł brutto miesięcznie.
 8. Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień w przedmiocie formalno-prawnym przetargu panią Alicją Chechłowską-Chorchel tel. 55 230 44 66 (w dni robocze w godzinach 08:00 – 15:00).
 9. Regulamin przetargu, projekt umowy dzierżawy oraz wykaz wyposażenia kawiarni baru dostępny będzie do zapoznania się w dniach od 25-06-2017r. do 04-07-2019r. w siedzibie   ogłaszającego przetarg.
 10. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas oznaczony na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
 11. W sytuacji gdy osoba, która wygrała przetarg odstąpi od zawarcia umowy, propozycja dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnie-bar zostanie przedstawiona temu   oferentowi, który złożył ofertę drugą co do wielkości ceny czynszu.
 12. Dyrektor Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie może unieważnić lub odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny,    podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu przetargu do publicznej wiadomości .
 13. Informacji na temat przetargu udziela pracownik KRR Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie Pani Alicja Chechłowska-Chorchel  w siedzibie zakładu w dni robocze lub pod nr tel. 55 230  44 66,   w godz. od 8:00 do 15:00.

 

 

 

 

Dyrektor

Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego

Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie

mgr Krzysztof Kądziołka

 

Regulamin przetargu

oświadczenie

Udostępnij: