▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. BOTANICZNEJ 4 W BRANIEWIE

 

§1

 1. Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego położonego przy ul. Botanicznej 4 w Braniewie, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń Stadionu Miejskiego w Braniewie, zwanego dalej „Stadionem".

 2. Stadion stanowi własność Gminy Miasta Braniewa.

 3. Zarządcą Stadionu jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu „ZATOKA" w Braniewie.

§2

Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu i określa zasady korzystania ze Stadionu przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§3

 1. Wejście na Stadion jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem Regulaminu.
 2. Stadion jest czynny cały tydzień od godz. 7:30 do 22:00.
 3. Korzystanie ze Stadionu poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione, chyba że zostanie to wcześniej uzgodnione z Zarządcą.

§4

 1. Stadion służy do przeprowadzania treningów, rozgrywania meczy oraz organizowania innych imprez sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, artystyczno-rozrywkowych oraz oświatowych, zwanych w dalszej treści regulaminu „imprezą".
 2. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Warunki uczestnictwa i zachowania się osób uczestniczących w imprezie masowej określają opracowane przez organizatora imprezy regulaminy oraz Regulamin.

§5

Korzystanie ze Stadionu, odbywa się w terminach wcześniej ustalonych z Zarządcą.

§6

 1. Podczas organizowanych imprez wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu ma organizator danej imprezy.
 2. Osoby nietrzeźwe lub odurzone nie będą wpuszczane na teren Stadionu.
 3. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§7

Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków organizatora należy w szczególności:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu, z którego będzie korzystał;
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia Stadionu niezwłocznie poinformować Zarządcę;
 3. Niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych alkoholem;
 4. Usuwanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, stwarzających zagrożenie dla porządku Stadionu oraz dla życia lub zdrowia uczestników imprezy;
 5. Pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą;
 6. Zapewnienie stref wejścia i wyjścia ze Stadionu oraz dróg ewakuacyjnych;
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§8

Osoby korzystające ze Stadionu zobowiązuje się do:

 1. Stosowania się do poleceń osób upoważnionych przez Zarządcę oraz policji i służb porządkowych;
 2. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§9

Osoby korzystające z boisk sportowych obowiązane są posiadać właściwe obuwie sportowe.

§10

Na terenie Stadionu zabrania się:

 1. Wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu;
 2. Wstępu oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju innych środków odurzających;
 3. Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób podczas trwania imprezy;
 4. Wywieszania flag, transparentów i przygotowywania innych form oprawy meczowej o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych;
 5. Wjazdu pojazdów mechanicznych na bieżnię i płytę boiska, z wyłączeniem pojazdów koniecznych dla przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych i porządkowych;
 6. Rozniecania ogniska, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych i innych materiałów pirotechnicznych (nie dotyczy to osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie i uprawnienia);
 7. Pisania i malowania na urządzeniach, budynkach, ogrodzeniu;
 8. Wchodzenia na obszary, które na imprezie nie są przeznaczone dla publiczności;
 9. Prowadzenia działalności handlowej i akwizycyjnej bez posiadania stosownego pozwolenia od zarządcy obiektu;
 10. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi;
 11. Zaśmiecania trybun i obszaru Stadionu;
 12. Rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami;
 13. Wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych z zastrzeżeniem wystąpienia przypadków, w których zarządca bądź organizator ograniczy przedmiotowy zakaz;
 14. Innych czynności których efektem może być zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na Stadionie, bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

§11

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu:
 • Wszelkiego rodzaju broni;
 • Przedmiotów mogących być użytych jako broń;
 • Czapek, kominiarek lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji
  przez organizatora imprezy, policję i służby porządkowe;
 • Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających oraz wybuchających;
 • Butelek szklanych, przedmiotów wykonywanych ze szczególnie twardego materiału;
 • Fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych;
 • Urządzeń do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznym;
 • Innych przedmiotów, materiałów oraz urządzeń, które mogą stwarzać zagrożenie. 
  1. Zakazy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec wyłączeniu lub modyfikacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządcy.

§12

Wprowadza się stały zakaz sprzedaży na terenie Stadionu napojów alkoholowych.

§13

Zarządca ma prawo do odwołania wcześniej zaplanowanej imprezy po uprzednim poinformowaniu organizatora.

Zarządca może zawiesić korzystanie ze Stadionu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub złe warunki techniczne.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zgubione oraz pozostawione na terenie Stadionu przedmioty, sprzęt, pieniądze.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez osoby, które samowolnie korzystają ze Stadionu i jego urządzeń.

§14

O wszelkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie Stadionu należy niezwłocznie powiadomić Zarządcę Stadionu.