▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie

 

Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mos.braniewo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Zdrowia "Zatoka" w Braniewie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Suprynowicz, adres poczty informatyk@mos.braniewo.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo

 

Wejście na teren do budynku prowadzi przez plac o dużych szerokościach.

Wejście główne do budynku:

 • Znajduje się od ulicy Łąkowej
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wewnątrz budynku:

 • po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna.
 • Na wprost, w głębi znajduje się boks kasowy
 • winda oraz klatka schodowa znajdują się po lewej stronie przed boksem
  kasowym
 • Na klatce schodowej znajdują się schody wyposażone w jednostronną poręcz
 • Winda posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową przyjazdu, winda nie jest wyposażona w komunikaty głosowe. Wewnątrz windy znajduje się wyświetlacz wskazujący numer piętra. Przyciski w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Braille`a
 • Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu po prawej stronie,

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.