▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

 

Regulamin Pływalni MOS "Zatoka"

1. Regulamin Pływalni, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń zwanego dalej "Pływalnią".
2. Każda osoba korzystająca z Pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.
3. Godziny pracy Pływalni:

 • od poniedziałku do piątku 8.00 – 21.00;
 • soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy  9.00 - 21.00.

4. Ostatni klient może wejść na teren pływalni do godziny 20.15.
5. Z Pływalni mogą korzystać osoby posiadające bilet wstępu lub karnet bądź uprawnione do tego z innego tytułu.
6. Dzieci do lat siedmiu muszą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Zorganizowane zajęcia na Pływalni mogą odbywać się tylko pod nadzorem instruktorów pływania i ratowników w zależności od formy zajęć.
8. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą.
9. Opiekunowie grup mogą wchodzić na Pływalnię w stroju kąpielowym, ćwiczebnym, boso lub klapkach basenowych.
10. Na teren Pływalni nie będą wpuszczane:

 • osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
 • osoby stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni, urządzeń Pływalni;
 • osoby posiadające widoczne choroby skóry, bądź niezagojone zranienia.

11. Odzież wierzchnią oraz buty należy bezwzględnie pozostawić w szatni w holu Pływalni.
12. Wchodzący na Pływalnię zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe w holu pływalni oraz do korzystania z szafek odzieżowych i pozostawienia tam pozostałej odzieży.
13. Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
14. Na Pływalni obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego. Zabroniona jest kąpiel w bieliźnie, luźnych lub długich szortach.
15. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody.
16. Dzieci oraz osoby nie kontrolujące załatwiania potrzeb fizjologicznych powinny być ubrane w specjalną pieluchę przeznaczoną do kąpieli.
17. Wszyscy korzystający z Pływalni zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom ratowników WOPR.
18. Zabrania się:

 • biegania na całym terenie Pływalni;
 • skoków do wody z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez instruktorów pływania zatrudnionych na Pływalni MOS "Zatoka", zawodów sportowych oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • wchodzenia na teren Pływalni w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zanieczyszczania wody, zaśmiecania terenu obiektu, spożywania posiłków na terenie hali basenowej;
 • wprowadzania na teren Pływalni zwierząt;
 • niszczenia urządzeń i wyposażenia Pływalni.

19. Na polecenie ratownika WOPR lub sygnał dźwiękowy, osoby przebywające w niecce basenowej powinny natychmiast wyjść z wody.
20. Osoby korzystające z Pływalni są zobowiązane do: zachowania porządku, czystości, prawidłowego użytkowania sprzętu do nauki pływania oraz bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i dyżurnego ratownika WOPR.
21. Organizator imprez i zawodów sportowych ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników i porządek do czasu ich zakończenia.
22. Osoby korzystające z Pływalni rozliczane są wg wskazań elektronicznego systemu kontroli wejść i wyjść.
23. Przy zakupie biletu na Pływalnię każda osoba otrzymuje elektroniczny pasek termoplastyczny z kluczem do szafki (na rękę), na podstawie którego elektroniczny system wejść i wyjść rozliczy koszt pobytu klienta.
24. Czas pobytu na Pływalni ustalany jest przez klienta samodzielnie i liczony jest od momentu pobrania i rejestracji elektronicznego paska termoplastycznego do chwili jego zwrotu do kasy Pływalni.
25. W przypadku biletów jednorazowych opłata pobierana jest za pierwsze 60 minut niezależnie od ewentualnego krótszego pobytu. Po przekroczeniu 60-tej minuty pobytu opłata naliczana jest proporcjonalnie za każde rozpoczęte 6 minut.
26. W przypadku karnetów obowiązuje rozliczenie minutowe.
27. Za zagubiony elektroniczny pasek termoplastyczny pobierana jest opłata.
28. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w obecności instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia nauki pływania, który jest odpowiedzialny za program zajęć i bezpieczeństwo uczestników grupy.
29. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu, który umieszczony jest na tablicy ogłoszeń.
30. Dyrekcja Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach.
31. W przypadku kradzieży mającej miejsce na Pływalni, niezwłocznie zawiadamiana jest Policja.
32. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku określone w niniejszym Regulaminie będą usuwane z terenu Pływalni bez zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, niezależnie od innej odpowiedzialności.
33. Osoby odpowiedzialne za zanieczyszczenie wody, a także za zniszczenie lub uszkodzenie mienia ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za te szkody. W przypadku grup zorganizowanych, odpowiedzialność ponosi instytucja, z którą zawarto umowę.
34. Osoby, które zauważą usterki urządzeń, bądź inne nieprawidłowości powinny niezwłocznie poinformować o tym ratownika lub innego pracownika Pływalni.
35. Na terenie Pływalni zabronione jest filmowanie i fotografowanie bez zgody Dyrekcji.
36. Jednorazowo korzystać z Pływalni może maksymalnie 90 osób.
37. Korzystanie z Pływalni oznacza akceptację Regulaminu.