▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, informuję, iż zgodnie z art. 13 RODO informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie, zwanym dalej MOS „Zatoka”,               z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul Łąkowa 1, 14-500 Braniewo bądź za pomocą adresu e-mail: sekretariat@mos.braniewo.pl

 1. W MOS „Zatoka” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail; iod@braniewo.pl
 2. Monitoringiem wizyjnym objęte są obiekty którymi administruje MOS „Zatoka” w tym:
  1. Obiekt Miejskiej Pływalni w Braniewie z otoczeniem  ul. Łąkowa 1;
  2. Teren byłej stadniny koni w Braniewie ul. Moniuszki 9;
 3. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
 • budynek Miejskiej Pływalni (wejście/wyjście z basenu , hala basenowa, korytarze oraz kasa);
 • obszar wokół basenu (boiska, parking).
 • teren byłej stadniny koni w Braniewie
 1. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 14 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane.
 2. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 3. Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
 • na wniosek osób trzecich;
 • na wniosek organów prowadzących postępowania;
 • na wniosek Kierownika jednostki.
 1. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora MOS „Zatoka”. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i        w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).
 4. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.