▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”):

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie (dalej jako „ADO”), adres: Łąkowa 1, 14-500 Braniewo jako Administratora danych osobowych.
 2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@braniewo.pl
 3. Celem monitoringu jest:
  1. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę zgodnie z art. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Monitoring obejmuje obszar wokół budynku MOS przy ul. Łąkowej 1, parking, halę basenową, hol wejściowy, hol przed wejściami do szatni.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa.
 6. Nagrania obrazu zawierające Pani/Pana dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia danych, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).